sebet.az onlayn maqazin

Dərzilik kursu

Elan nömrəsi: 401166

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 80 Azn

Dərzilik kursu haqqında məlumat:
Dərzilik kursunun proqramı na aiddir:
● Parçanın materialına uyğun tikiş tərzi
● Par ç a seçiminin sirləri
● Bütün növ geyimlərin çertyojunun ç ə ki lməsi
● Geyimin lekalının çıxarılması
● Çertyoja uyğ u n kəs im edilməsi
● Peşəkar tikişin sirləri və s

QEYD :
●K ursu n müddəti tələbənin öyrənmə qabiliyyətindən as l ı ola raq 6-8 aydır.
Dərslər həftədə 2 dəfə, 1,5 saat ( 9 0 də qiqə ) k eçiri lir.
● Dərslər peşəkar dərzi müəllim l ər t ərf indən pra ktik f ormada keçirilir.
● Tələbələri n h ər bi ri t ikiş maşın ı, mani ken, ütü, qayçı, iynələr, s ökə nl ər, tikiş sabu nu, me trə və d igər avadanlıqlarla tə min olu nur.
● H ər bir dərsin öz mövzu su var, keçiri l ən mövz udak ı gey imlər kursda tələbə lər tərəfi ndən tik il ir.
● K ursu bitirə n tələ bələrə "B eynəlxalq D i plo m&qu ot; tə qdim olunur.
● Dip lom az ərbaycan və ingi lis d ill ərində yazıl ır, xari cdə də k eçərlid ir.
● Ay l ıq ödəniş 5 nəfər lik qr up şəklin də 80 Azn , 2 nəfə rlik q rup şəklin də 120 a zn, fər di şəkildə 150 Azn-d ir.

●Öyr ə nməyinizə 1 00 % təmi na t ver ilir.
●Ku rsu bitirə n tələbə lər i işlə t əm in edir ik.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 22.11.2021