İşsizlərə iş təklifi

Elan nömrəsi: 477423

Elanın növü İş elanları

Əmək haqqı 600 Azn

İşsizlər və yüksək gəlir əldə etmək bacarığı olanlar! Zəng v urun: 050 807 01 32 votchab və 051 593 30 25, Əlisa müəllim .
Cəmi 5 gün pulsuz təlim keçməklə siz aşağıdakı uğurlar q az anmaq imkanlarına malik ola bilərsiz :
- Beynəlxalq ho ld inq in Bakı filialında bacardığınız iş tapa bilərsiz;
- İşs izli yinizə son qoya bilərsiz;
- Hər ay ailə büdcəni z ə əlav ə gəl ir gətirə bilərsiz. Yaxşı iş qura bildiyiniz ha ld a yük sək əm ək haqqı, bir neçə mənbədən əlavə gəlir ə ldə ed ə bilə rsiz. B eş illik stajdan sonra sirkətin hesa bı na 1000 manatd an çox ö mürlük təqaüd almaq, maşın mükaf a tı alm aq h üququ qa zanarsız;
- Kiçik sahibkarlıq fəal i yy əti ilə məşğ ul olmaq statusu q azanmış olursuz;
- Şir kə tin xi dmət lərind ən istifa də etməklə özünüzün, ailə üz vlə rin izin , tan ışların ızın, ətra fınızda ol an bütün in sanl arın mövc ud xəs təliklər indən müali cə olunması , sağ lamlı ğı v ə gözə lliyini n qorunma sı, uzun ömü rlü olması ü çün real imkanla ra malik olacaqsız , xeyirxahlıq və savab işl ə rlə m illətə x idmətlər göstərəcək siz.
Şirkət ölkə əhalisi ni n a şağıdakı xəstəlik lərdən: böyr ək, qara ciyə r və öd kisəsi, ürək-qan damarlar ı sistemi, mə də-bağırsaq, x ronik i xəstə lik lər, şəkərli di abet, zob, son suzluq, əsəb xə s təliklər i, ostr o xondroz, sü mük oynaq xəstə lik ləri, pros tat , qad ın xəstəli kl əri, kökə lmə və arıqlama , onurğa xə stəlikl ər i, alkoqolo zm və uşaq xə stəliklərin dən y axa qu rtarmaq, on l ara yoluxm aq halla rının qarşısı nı almaq, cis mani gözəlli yin i mühafiz ə etmək, h ami ləli və süd verən qadınların, u şaqlar ın norm al inkişafını t ə min etmək kimi m issiyanı ye rinə yetir ir.

Göstərilən və zi fənin yerin ə yeti rilməsi üçün ordu sıra la rından, güc stru ktu rların dan, icra quru mlarından təqaüdə ç ıxanlar, işləməyə n və ya xud azmaaşlı iş lərdə çalışan alim v ə mütə xəssislər, ümumi yyətlə işsiz gən clər seçim turlarına dəvət edilirlər.
Əla qə vasitəsi: 0 50 807 01 32, Əlisa mü əl l im, i.f.
issizlere diplomsuz is

Elan yerləşdirən
Zeynallı Əlisa
Bakı şəhəri
(050) 8070132
(051) 5933025
Baxılıb: 318 , Tarix: 10.03.2020

f Paylaş


Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.