Saç ustası ve vizaj kursu

Elan nömrəsi: 401984

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 280 Azn

Saç ustası və vizaj kursuna birgə kampaniya
● Tək qadın saç ustası kursunun müddəti 5-6 aylıq kursdur, həftədə 2 dəfə 1 ,5 saat (90 dəqiqə) olmaqla keçirilir. 5 aya sertifikat, 6 a ya diplom verilir. Sizə təqdim olunan sənədlər beynəlxalqd ır .
● Tək vizaj kursunun müddəti 4-5 aylıq kursdur, həft ə də iki dəfə 1, 5 saat (90 dəqiqə) olmaqla keçirilir. 4 ay a & amp;quo t;Beynəlxalq Sertifikat", 5 aya " B e ynəlxal q Diplom " verilir. Diplom və sertifikat i n gi li s və azə rbaycan d illərindədir
KAMPANİYA ilə həm s aç , h əm də vizaj kursuna ey ni anda gələn tələbələr üçün i sə saça 6 aya yox, 4 aya diplo m verilir, vizaja 5 aya yo x, 4 a ya d ipl om verili r. Beləliklə , hər iki kursa gələ n tə ləbə 2 ay saç dan 260 Az n, 1 ay vizaj an 150 Azn olma q l a üm umil ikdə 410 A zn endirim əldə etmişolur .
Kampan iy a ilə g ələn tələb ələr d igər tələbə lər kimi həftəd ə 2 də fə saç, 2 dəf ə viza j dərsi nə girir, yə ni vizaj və sa ç də rs ləri a yrı-ay rılıqda keçiril ir, onların s aatları azald ılm ır.
● Saç us tası ku rsunun pr oqramına saça aid hər şe y - müx tə lif növ kəsimlər , muncuqlu qaynaqlar, mi kroqayn aq, tikiş q aynağı, saçların rənglənmə si, ombre, ba ly aj, r efl e, gündə lik düzl əşdirmə, günlük, ziy afət və gəlin sa ç dü zümləri v ə s nə zə ri və pra ktiki bilikl ər daxildir.
● V izaj kurs unun proqr a mına viz aja aid hər ş ey - üz qurul uşuna , göz quruluşuna , dər inin rənginə, g özlə rin r ənginə , saç dü zü münə, geyim tərzinə, ge yimin rənginə u y ğun ola raq müxtəlif makiyaj növ ləri - sad ə ma kiyaj, gündə l ik mak iyaj, ziyafə t makiyajı, ə rəb makiyaj ı , art makiy aj, 3 D m akiyajı, gəli n ma kiyajı, ü z korre ktoru , b urun korrektor u və s. daxil dir.
Dərslər prakt ik olar aq in san üzərin də öyrədilir, y alnız müə llim deyi l, tələbə özü də real ola raq dərsi tətbiq edir. Təl əbə müə llimin əlin ə baxmır , özü canl ı model üz ərində işləyi r . Əlinizdə olan işdən asıl ı olaraq , dərslə r 3-4 saat davam edə bilə

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
Baxılıb: 897 , Tarix: 04.06.2020

f Paylaş

Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.