sebet.az onlayn maqazin

Tibb bacısı kursu

Elan nömrəsi: 396022

Elanın növü Xidmətlər
Hazırlıq kursları

Qiyməti 60 Azn

Tibb bacısı kursu haqqında məlumat:
●Kursun müddəti hər il 10 ay olmaqla 1-2 ildir.
●Həftədə 3 dəfə 2 saat olmaqla keç irilir.
●Kursun proqramına tibb bacısının işi, ilk tibbi y a rdım, fizioterapiya, anatomiya, fiziologiya, tibbi masaj, ma malıq, cərrahi xəstəliklər, uşaq xəstəlikləri, daxili xə s təl iklər, ağız boşluğu xəstəlikləri, göz xəstəlikləri, e s te tik kosmetologiya bölümləri daxildir.
Dərslər nəzəri y yə və təc rübəyə əsaslanır.
●Təcrübə ilkin olaraq tədris mə rk əzi ndə, daha sonra isə klinikalarda müxtəlif şöbələr d ə k eçi rili r.
● Əczaçılıq fənninin təcrübəsi isə aptek l ər də k eçir ilir.
●Kur sumuzun nəzəriyyə dərsində tələ b əl əri n əld ə etd ikləri bilikl ər klinika və xəstəxanal a rd a x əstə lər üz ərində tətbi q etməkl ə təcrübədən keçi ri lir .
● Kursu n aylıq qiymə ti 60 A zn-dir.
●Tələbələr so nda diplo mla tə min olu nur.
● 1 il gəl ənlərə 1 d ipl om v erir ik. Di plomda "ti bb bacıs ı" i xtisası qey d olun ur. 2 i l gələn lərə 2 di plom veri rik. Diplo mu n bir ində & quot;tib b bacısı və mamalı q" , digər diplo mda " əc zaçılı q" ixtisası qe yd olunur.

●Dərs lər T ibb Un iversit et ini biti rmiş və müxt əlif xə stəx an alarda fəal i yyət göstər ən peşəka r həkimlərdir . Biz verd iy imiz təhsil in keyfiyyət inə q aran tiya veririk .

●Bil iyinə, d ərsə d avamiyye tine , təcrübəl ə rdə işt irak zam a nı bacarıqlar nü mayiş etdirə n tələbələri n iş l ə təminatın a yardım göstər i rik.

Elan yerləşdirən
Nübar xanım
Bakı şəhəri
(050) 6625650
  Paylaş  
Tarix: 07.08.2021