sebet.az onlayn maqazin

Viread 245mg Gilead Hepatit b ilaci

Elan nömrəsi: 399122

Elanın növü Şəxsi əşyalar
Sağlamlıq və gözəllik

Qiyməti 130 Azn

1. VIREAD Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Viread 245 mg film- kaplı tablet, badem şeklinde ve açık mavi renklidir. Tablet l erin bir yüzünde "GILEAD" ve "4331", d iğ er yüzünde ise "300" baskısı bulunur. Viread 24 5 m g film-kaplı tablet, 30 tablet içeren şişelerde tedar ik edil mektedir.

Viread, yetişkinlerde bir hepatit B v i rüs ünün (HBV) etken olduğu kronik hepatiti tedavi etmek i çi n ku llanı lır.

Viread, ayrıca 18 yaş üstü yetişkin le rde İnsa n İmmü n Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonuna y ö nel ik bir te davidir .

Hepatit B virüsü (HBV) açısınd an Vir ead 'l a tedavi edilmek için HIV enfeksiyonunuzu n olmas ı ge rekmez.

Vire ad, etkin madde tenofovir diso pr oksil içeri r. Bu et kin madde , hepatit B virüsünü veya HIV ya da her i kisini te davi etmek için kullanılan antivir al veya a ntiretr oviral bir ilaçtır. Tenofovir, genellikle NRT I olara k biline n bir nükl eotid reve rs transkriptaz i nhib itörüdür ve virüs lerin kendi lerini yeni den üretmesi için esas ola n enzimler in (hepatit B'de DN A polimera z, HI V'de revers tra nskriptaz;) normal çalışm asını e ngelle yerek çal ışır. HIV� 39;de, Virea d, HIV enfeksi yonu nu teda vi etmek i çin her zam an diğer ilaç larla kombine h alde ku llanılmalıd ır.

Bu i laç, HIV enfek siyonunun ç aresi değ ildir. Virea d'ı alır ken, yine HIV e nfeksiy onu ile i lişkili enfek siyonlar veya başka hastalıkla r gel iştirebili r.

Ayrıca başkalarına da HIV veya HBV bul aşt ırabilirsin iz; dolayısıyl a, başkalarını enfekte etmekten k açınmak için önl emler alın ması önemlidir .
watsapp/imo + 9 94 55 730 38 14

Elan ye rləşdirən
Hep atit B dərmanla rı

Bakı şəhəri
(05 5) 7 303814

Elan yerləşdirən
Hepatit b ilaci
Bakı şəhəri
(055) 7303814
  Paylaş  
Tarix: 05.08.2021