Zkteco SC700(ID)

Elan nömrəsi: 504366

Elanın növü Xidmətlər
Digər xidmətlər

Qiyməti 361 Azn

Zəif axın sistemlərində 16 ildən çox təcrübəyə malik, Ego Te chnology şirkəti bir çox brendin distirbutoru olduğu kimi, h əmçinin öz sahəsində dünyanın 1 nömrəli brendi olan ZKTECO b rendinin də Azərbaycandakı eksklüziv distributorudur.
Hö rmə tli alıcılar, original və qarantiyası olmayan avadanlıq l arda n istifadə etməyin, çünki bu hallar baş verdikdə, bi r ç ox pr oblemlərlə üzləşəcəksiniz .
Ego Technology şirkə t i nin bəzi üstünlükləri haqqında aşağıdan məlumat ala bil ə rs in iz.
1. E go technology ZKTECO, Cisco, CPPlus, Obo Be tte rma n, S aela, D avitek, Zebra, Faac, Turbo, Hummax, Nin gbo, Coo ma, D ahua, Hi kvision, Rubej və.s brendlərin d istr ibut or və partn yorudur.

2. Ölkə daxili və beynəl xa lq bi r çox layi hələri n(dövlət və özəl) uğurla başa ça t dır ılması Ego Techno logy şi rkətini bu s ahənin lider ş i rk ətlə rindən biri halına çevirmi şdir.
3. Əsa s prinsi p i müş təri məmnun iyyət i olan Ego Techn ology, profess i o na l koma ndası ilə hə r zama n qüsur suz, dəqiq liklə və sə rfə l i qiy mətlə rlə xidm ət göst ərdiyi ü çün şirkət p o rtf elin i günü- gündən daha da genişlən dirir.
4. Şir k ət v ə avad an lıqlar ha qq ında daha ətraflı məlumat al m aq ü çün aşa ğı da qeyd o lunan w eb səhif ələri ziy arət ed ə bi lərs iniz.

Elan yerləşdirən
Ego Technology
Bakı şəhəri
(055) 2138346
(012) 5552273
Baxılıb: 151 , Tarix: 03.06.2020

f Paylaş

Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.