Kadr məsələləri üzrə mütəxəssis

Elan nömrəsi: 453936

Elanın növü İş elanları

Əmək haqqı 850 Azn

İş barədə məlumat
- Şirkətin işə qəbul siyasətinə uyğun ola raq işə qəbul və seçim prosesinin effektiv aparılması
- İş ç i tələbnamələrinə uyğun olaraq iş elanlarının yerləşdiril m əs i
- Şirkətin CV bazasının yenilənməsi və genişləndiri l mə si

- Kadr bazasının yaradılması
- Uğurlu namizədlər h aq qında əvvəlki və ya indiki işə götürənlərdən rəylərin alı nma sı
- Vəzifədən irəligələn inzibati öhtəliklər-iş tə klif ləri nin ha zırlanması,tələb olunan sənədlərin qəbulu v ə s.

- İş çi işə başlayarkən görülən işlərin kombinasiya sı
- İş ə qəbu l prose sinə aid mövcud qanunvericilik bilik lərinin d aim tək milləşdi rilməsi
- Kadrlara olan tələbin müəyyənləş dirilməs i, vakans iyaların elan edilməsi və uyğu n namizədlə rin seçil məsi və sı naq müddətində izlənməsi
- İşçilərin ş əxsi işəri nin formala şdırılası və qeydiyyatın ın artırılmas ı
- İşçilə r barədə hes abatların tərtib edil məsi,işçi axıc ılığı və səb əblərini müəy yənləşdirmək və ax ıcılığın aradan qaldırılması üçün tədbirlə r hazırlamaq və h əyata keçirtmək
- İşçilər b arədə məlumat b azasının yarad ılması,yenilik v ə dəyişikliklə rin daxil edilmə si
- Rəhbə rlik tərəfindən t apşırılan digər oxşar işlər
- İ ş saatı:h əftə içi hər gün 1 0:00-dan 17:00- dək
- Şənbə: 10:0 0-dan 14:00-dək
- Bazar günü və qeyri-rə smi iş günləri

N amiz ədə tələblər
- İns an resursları və ya idarəetmə sahəsin də minimum 5 il iş təc rübəsi
- Dil bil ikləri:Azərbaycan dil i səlis,rus dili (ar zu olunandı)
- Ko mpüter bilikləri: m s o ffice proqramları

- Yüksək ünsiyyət və komandada işl əmək ba carığı
- İş plan laşdırma və təşkiet mə bacarığı
- Liderlik bacarığı
- İdar əetmə və kommunikasi ya bacarığı
- Vaxtı ida rəetmə bacarığ ı
- Problemləri vaxt ında həll etməyi bacarmal ı
kadrlar uzre mutexessis

Elan yerləşdirən
Nigar
Bakı şəhəri
(055) 2290537
(050) 8737163
Baxılıb: 353 , Tarix: 25.05.2020

f Paylaş


Şərh yazmaq üçün sayta daxil olun.